Trening Uwagi Słuchowej

Metodą prof. A.Tomatisa

 

Dlaczego my?

 • Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu do terapii, posiadającego certyfikat wyrobu medycznego. Gwarantuje to nie tylko jakość, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania.
 • Terapię prowadzi certyfikowana terapeutka, wyszkolona przez  Jozefa Vervoorta, wieloletniego współpracownika i przyjaciela prof. A.Tomatisa.
 • Zapewniamy profesjonalną diagnozę uwagi słuchowej i analizę testów audiolaterometrycznych.
 • Dla każdego opracowujemy zindywidualizowany program terapeutyczny.
 • Prowadzimy unikalną, niezwykle skuteczną terapię głosem matki.
 • OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA TERAPII W DOMU.
 • Zapewniamy wsparcie doświadczonych logopedów oraz psychologów.
Olaf 3
Dla kogo?
Dla dzieci
 • Problemy szkolne
 • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • Zaburzenia koncentracji i uwagi
 • Nadwrażliwość słuchowa
 • Dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
 • Słaba koordynacja ruchowa
 • Trudności z utrzymaniem równowagi (np. jazda na rowerze)
 • ADHD, ADD
 • Spektrum autyzmu, zespół Aspergera, zespół Downa
 • Zaburzenia emocjonalne, nadmierna nieśmiałość, impulsywność, płaczliwość.
 • Niska samoocena, wycofanie
 • Zaburzenia mowy
 • Trudności w relacjach dziecko-rodzic
 • Trudności w rodzinach adopcyjnych
 • Kłopoty z orientacją przestrzenną i czasową
 • Mylenie strony prawej i lewej
 • Trudności w przyswajaniu języków obcych
Dla dorosłych
 • Zaburzenia pamięci
 • Depresja, nerwice, stany lękowe
 • Nadmierny stres
 • Wypalenie zawodowe
 • Brak energii
 • Zaburzenia mowy
 • Trudności w przyswajaniu języków obcych
Dla kobiet w ciąży
Dla osób zawodowo pracujących głosem
Jak to działa? Różnica pomiędzy słyszeniem a słuchaniem.

Prof. Alfred Tomatis (1920-2001) był francuskim otolaryngologiem i foniatrą. Od lat 40-tych XX wieku prowadził badania nad funkcją narządu słuchu oraz nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową a językiem.

Opracowany przez niego Trening Uwagi Słuchowej zwany również Metodą prof. A.Tomatisa jest programem stymulacji audio-psycho-lingwistycznej mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji.

Podstawowym założeniem leżącym u podłoża tej metody jest odróżnienie słyszenia od słuchania. Według prof. A.Tomatisa słyszenie jest procesem biernym, zależnym wyłącznie od sprawności narządu słuchu. Natomiast słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym – percepcją dźwięku i wykorzystaniem płynącej z niego informacji. W tym aktywnym procesie ważne komunikaty wyławiane są ze strumienia docierających dźwięków, a mniej istotne zostają odrzucone. Słuchanie to umiejętność świadomego odbierania bodźców słuchowych zależna przede wszystkim od funkcjonowania ośrodkowych struktur układu słuchowego oraz przepływu informacji między różnymi ośrodkami w mózgu.

Umiejętność słuchania wpływa na to jak odbieramy i postrzegamy otaczający nas świat. Odgrywa zasadniczą rolę w percepcji mowy oraz w procesie uczenia się. Zaburzenia uwagi słuchowej mogą przyczynić się do rozwoju problemów z mową (zaburzenia artykulacji, opóźnienie rozwoju mowy, jąkanie), nauką (dysleksja, trudności szkolne) i koncentracją uwagi. Według prof. A.Tomatisa nabywanie umiejętności słuchania jest procesem. Na szczęście, nawet jeśli na pewnym etapie rozwoju zostaje on zaburzony, to możliwe jest przezwyciężenie tego problemu poprzez reedukację. Temu właśnie służy terapia opracowana przez prof. Tomatisa.

Uwagę słuchową można przyrównać do elastycznego i dostosowującego się do okoliczności filtra, który przepuszcza istotne a odsiewa nieistotne informacje. Osoba z dobrą uwagą słuchową umie dostosować ją do okoliczności. Jednak niektórzy ludzie nie potrafią odrzucać niepotrzebnych informacji i ich uszy atakowane są przez wszystkie nadchodzące dźwięki. Nie potrafią skupić się na tym, co istotne, rozprasza je każdy zakłócający odgłos i nie potrafią wyłowić konkretnej informacji z szumu tła. W skrajnych przypadkach taki człowiek czuje się atakowany przez dźwięki i broni się przed nimi zamykając całkowicie kanał komunikacji z otoczeniem (co zdarza się np. u osób ze spektrum autyzmu). U innych filtr słuchowy może być zupełnie zamknięty i wtedy korzystają oni z informacji niesionych przez dźwięki w bardzo niepełny sposób. Taka osoba może sprawiać wrażenie niedosłyszącej, mimo że badanie czułości słuchu okazuje się całkowicie prawidłowe. Celem terapii metodą prof. A.Tomatisa jest więc nie tyle otwarcie filtra słuchowego, ale jego uelastycznienie. Tomatis odkrył, że przy pomocy Treningu Uwagi Słuchowej można skutecznie eliminować nie tylko zaburzenia głosu, ale też szereg innych dysfunkcji, zarówno w sferze somatycznej, jak i emocjonalnej oraz językowej. Prawidłowo działający słuch ma wpływ nie tylko na odbiór i percepcję bodźców akustycznych, ale też na regulację równowagi ciała oraz dynamizację aktywności mózgu poprzez stymulację kory mózgowej. Szczególnie energetyzujące są dźwięki o wysokich częstotliwościach.

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego poprzez urządzanie nazywane Elektronicznym Uchem, które będąc idealnym modelem ludzkiego ucha jest niezbędne do uzyskania „efektu Tomatisa”. Stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Aby stymulacja była najintensywniejsza dźwięki te są odpowiednio zmienione i przefiltrowane, tak że nie przypominają oryginalnych tonów. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta poprzez wysoko specjalistyczne słuchawki drogą powietrzną i kostną. Parametry Elektronicznego Ucha ustawiane są indywidualnie na podstawie wyników testu uwagi słuchowej, w taki sposób, by trenować te funkcje, które są najbardziej zaburzone.Olaf 4

Elektroniczne ucho przetwarza dźwięki w czasie rzeczywistym tak, aby przy ich słuchaniu stymulowane były mikromięśnie w uchu środkowym. Pomaga to narządowi słuchy „otworzyć się” na pewne, dotąd niedostępne zakresy częstotliwości. Następuje pozytywna stymulacja określonych obszarów kory mózgowej.

Jako materiał dźwiękowy wykorzystywane są utwory W.A.Mozarta oraz chorały gregoriańskie.

W przypadku niektórych dzieci, zwłaszcza tych ze spektrum autyzmu lub z problemami emocjonalnymi, niezwykle skuteczna okazuje się terapia głosem matki. Głos matki nagrywany jest z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, a następnie przy użyciu elektronicznego ucha zostaje przetworzony  i silnie przefiltrowany.

Początkowo z treningu uwagi słuchowej korzystały tylko osoby znane, pracujące głosem i wymagające niezwykle sprawnej pamięci. Stopniowo metodę zaczęli stosować terapeuci integracji sensorycznej oraz terapeuci związani z takimi dziedzinami nauki jak pedagogika, psychologia, logopedia, neurologia.

Trening Uwagi Słuchowej opracowany przez prof. A.Tomatisa stosowany jest na świecie od ponad 40 lat. W Polsce obecny jest od 1998 roku m.in. dzięki Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Od tego czasu przeprowadzono w Polsce i na świecie wiele badań wskazujących na pozytywne efekty tej metody.

Przed rozpoczęciem terapii

Terapia poprzedzona jest przeprowadzeniem testu uwagi słuchowej i lateralizacji. Test ten jest wykonywany przy pomocy specjalistycznego urządzenia zwanego audiolaterometrem. Test uwagi słuchowej składa się z następujących elementów:

 • Badanie uwagi słuchowej zewnętrznej
 • Badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (dźwięk podawany jest drogą kostną)
 • Badanie lokalizacji źródła dźwięku
 • Dyskryminacja wysokości dźwięków
 • Test lateralizacji słuchowej.

Podczas testu w przypadku dzieci przeprowadzany jest również wywiad z rodzicami dotyczący m.in. przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz o przebytych chorobach.

Czas trwania terapii

Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie na podstawie dokładnego wywiadu, przeprowadzonych testów uwagi słuchowej oraz zaburzeń i problemów, nad jakimi będziemy pracować. Standardowa terapia trwa 45-60 godzin i jest podzielona na dwa lub trzy etapy. Zajęcia trwają na ogół po 2 godziny dziennie, z przerwami w soboty i niedziele. Odstępy między etapami ustalane są indywidualnie, średnio wynoszą 2-6 tygodni.

W trakcie terapii wykorzystujemy też inne metody terapeutyczne, takie jak terapia ręki, arteterapia, elementy integracji sensorycznej.

Terapię prowadzi certyfikowana terapeutka Marzena Lewandowska, wyszkolona przez  Jozefa Vervoorta z kliniki Atlantis-VZW w Belgii, wieloletniego współpracownika i przyjaciela prof. A.Tomatisa. Nasza terapeutka posiada również uprawnienia I stopnia terapeuty integracji sensorycznej oraz ukończyła szkolenie z terapii ręki. Posiada ponadto odpowiednie przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi.

Cennik

Wstępna diagnoza 180 zł.

Jozef Vervoort

belgijski lekarz i nauczyciel, wieloletni przyjaciel, współpracownik naukowy i kontynuator dzieła prof. Alfreda Tomatisa. Jako dziedzic dorobku naukowego prof.Tomatisa od lat kontynuuje ich wspólne dzieło badań w dziedzinie audio-psycho-fonologii. Założyciel największego na świecie ośrodka oferującego terapię zaburzeń uwagi słuchowej – kliniki Atlantis-VZW w Sint-Truiden w Belgii, gdzie przez ostatnie trzy dekady przeprowadził terapię około 17 500 dzieci i 9 500 dorosłych. Jozef Vervoort założył także muzeum poświęcone pamięci prof. Tomatisa, które znajduje się w ośrodku naukowym Mozart-Brain-Lab w Belgii. Zgodnie z życzeniem prof. Tomatisa ogromna część pracy Jozefa Vervoorta to przeprowadzanie szkoleń z diagnozy i terapii metodą prof. A.Tomatisa dla specjalistów z całego świata.

http://www.atlantis-vzw.com/home.html

http://www.mozart-brain-lab.com/

JozefiMarzena

Jozef Vervoort i Marzena Lewandowska

Logopeda

Do kontaktu z logopedą powinno skłonić nas, gdy dziecko:

 • w wieku dwóch lat mówi bardzo mało lub bardzo niewyraźnie, nie łączy wyrazów w pierwsze proste zdania, nie wykonuje poleceń;
 • w wieku pięciu lat sepleni, zamienia wiele głosek, nie wymawia prawidłowo głosek:sz, ż,cz, dż;
 • w wieku sześciu lat nie wymawia głoski r;
 • nie mówi płynnie, zacina się, jąka, powtarza pierwszą lub ostatnią sylabę w wyrazach;
 • mówiło i nagle zamilkło;
 • sprawia wrażenie, że nie słyszy, mówi bardzo głośno, często krzyczy.

 

W naszym Centrum pomocą Państwu służy:

 

Katarzyna Życka – dyplomowany logopeda, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, doradca laktacyjny, terapeuta funkcji wzrokowych

W swojej pracy stosuje różne metody: pedagogiczne, psychologiczne, relaksacyjne, wizualizacji, uwrażliwiania miejsca artykulacji, mechaniczne oraz lingwistyczne. Aby zajęcia były dla dziecka atrakcyjne, łączy terapię z zabawą.

Terapia logopedyczna polega na regularnej współpracy terapeuty z dzieckiem, jak również z rodzicami.

Psycholog

Prowadzimy diagnozę i terapię dzieci i młodzieży w następujących obszarach:

 • problemy emocjonalne
 • problemy wychowawcze (konsultacje dla rodziców)
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia odżywiania
 • uzależnienie od komputera/internetu
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)

 

W naszym Centrum pomocą Państwu służą:

 

Aneta Kwaśniewska – psycholog, psychoterapeuta.

Pracuje z dziećmi doświadczającymi trudności w kontaktach z innymi, dziećmi z problemami w wyrażaniu emocji, doświadczającymi straty, rozwodu rodziców, z objawami nerwicowymi, moczeniem nocnym. Pomaga również dzieciom w emocjonalnych trudnościach z powodu dysleksji, ADHD, problemów z nauką.

Pracuje z dorosłymi przeżywającymi trudności w kontaktach z ludźmi, mających problemy ze stresem, pracą zawodową, przeżywającymi lęki i depresje, pragnącymi rozwijać swoje kompetencje społeczne i emocjonalne.

 

Joanna Pakała – psycholog, psychoterapeuta

Pracuje z rodzicami i dziećmi doświadczającymi różnorodnych problemów adaptacyjnych, zachowania, zdrowotnych, ogólnorozwojowych.

Prowadzi również zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z elementami Metody Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne.

Warsztaty

Aktualnie trwa nabór na warsztaty:

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w trzech grupach wiekowych: 4-6 lat, 7-9 lat oraz 10-12 lat.

 

Trening przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (zwłaszcza nieśmiałych, nadpobudliwych, mających problemy z agresją). Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

 

Warsztaty zostaną uruchomione we wrześniu 2019 r. Obejmą 8 spotkań po 90 min. Zajęcia będą odbywały się w soboty.

Cennik

Trening metodą prof. A .Tomatisa

Wstępna diagnoza 180 zł.

 

Konsultacja psychologa

55 min – 180 zł.

Konsultacja logopedy

Diagnoza: 50 min – 180 zł.
Terapia: 30 min – 100 zł.
  50 min – 120 zł.

Warsztaty – informacja pod nr tel. 602-497-468

do cennika

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres:
Gabinet Terapii
ul. Inflancka 19 lok. 194
00-189 Warszawa

Telefon kontaktowy:
602-497-468

Email:
gabinet@centrum-timpanica.pl

Dojazd:
Autobusy: 157, 205, 409, 500
Tramwaje: 1, 11, 17, 22, 27, 28, 33, 35
Metro: stacja Dworzec Gdański

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon kontaktowy*

Treść wiadomości